Video khoa học: Rồng biển thân cỏ

Video rồng biển thân cỏ

Weedy sea dragon

Rồng biển thân cỏ( Hải mã rong biển)

Người đăng: SBC Scientific vào Thứ tư, 10 Tháng 10, 2018

Sinh Học Phân Tử Là gì?

 

Sinh học phân tử liên quan đến cơ sở phân tử của hoạt động sinh học giữa các phân tử sinh học trong các hệ thống khác nhau của tế bào, bao gồm các tương tác giữa DNA, RNA, và các protein và quá trình sinh tổng hợp của chúng, cũng như việc điều chỉnh các tương tác này. Viết về Thiên nhiên vào năm 1961, William Astbury mô tả sinh học phân tử như sau:

Continue Reading