SBC Comics: Sinh viên Công Nghệ Sinh Học

Sinh viên công nghệ sinh học gặp cướp

https://www.facebook.com/sbcscientific/photos/a.259477047580765.1073741828.259472754247861/864566170405180/?type=3&theater

SBC Comics: biến nạp- bacterial transformation

Cho E.Coli ăn gì khác ngoài DNA?

https://www.facebook.com/sbcscientific/photos/a.259477047580765.1073741828.259472754247861/884133751781755/?type=3

SBC Comics: Anaphase II

Anaphase II

https://www.facebook.com/sbcscientific/photos/a.259477047580765.1073741828.259472754247861/884118775116586/?type=3&theater

SBC Comics: Sự tích chó đốm

Sự tích chó đốm nè:

https://www.facebook.com/sbcscientific/photos/a.259477047580765.1073741828.259472754247861/892112130983917/?type=3&theater

Sinh Học Phân Tử Là gì?

 

Sinh học phân tử liên quan đến cơ sở phân tử của hoạt động sinh học giữa các phân tử sinh học trong các hệ thống khác nhau của tế bào, bao gồm các tương tác giữa DNA, RNA, và các protein và quá trình sinh tổng hợp của chúng, cũng như việc điều chỉnh các tương tác này. Viết về Thiên nhiên vào năm 1961, William Astbury mô tả sinh học phân tử như sau:

Continue Reading

SBC Comics: Hàng tỷ tế bào đang quan tâm tới bạn

Mỗi khi buồn hay tuyệt vọng. Hãy nhớ trong cơ thể có hàng tỷ tế bào đang quan tâm tới bạn.