Hình 2. Đặc điểm hình thái, chiều dài và đường kính quả thể nhộng trùng thảo ở các môi trường nuôi khác nhau

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *