Hình 3. Nhộng trùng thảo được nuôi trồng trên 4 loại môi trường khác nhau

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *