CẢM ỨNG TÁI SINH in vitro TỪ MẪU LÁ CỦA CÂY CHANH VÀNG Citrus limon L Burm

Sự phát sinh cơ quan in vitro được nghiên cứu bằng cách sử dụng mẫu lá của cây Citrus limon L. Burm cv. ‘Primofiore’. Mục đích của nghiên cứu này là để tối ưu hóa điều kiện phát sinh mô sẹo và cơ quan của C. limon. Nghiên cứu mô học cho thấy rất có thể giai đoạn đầu của quá trình tái sinh in vitro C. limon diễn ra trong khi các mẫu lá phát triển.

Các mẫu C. limon được nuôi cấy trên 16 môi trường khác nhau được bổ sung tổ hợp các chất điều hòa tăng trưởng khác nhau (các auxin và cytokinin), như 6-benzylaminopurine (BA