Chitosan – chất kích thích tăng trưởng trong nuôi cấy mô hoa lan

Ảnh hưởng của chitosan tôm và nấm lên sự phát triển của mô phân sinh cây hoa lan trong nuôi cấy được nghiên cứu trong môi trường lỏng và rắn. Sự phát triển của các mẫu mô phân sinh ở protocorm-like bodies trong môi trường lỏng đã được thúc đẩy lên 15 lần khi có mặt của chitosan oligomer, nồng độ tối ưu là 15ppm. Continue Reading

Môi trường nuôi hạt lan invitro- Knudson C Orchid

Môi trường nuôi cấy hoa lan( phong lan, địa lan) cung cấp các loại khoáng dinh dưỡng và vitamins cho cây lan. Môi trường tích hợp tiện lợi có tên là Knudson C Orchid Medium.

Phong lan tính tới thời điểm hiện tại có hơn 750 chi và 25,000 loài. Tuy nhiên con người đã chọn lọc, lai tạo để hình thành nên hơn 75,000 loài lan mới((Sapror bx-Tea huntum,1953; Camphell 1994).

Continue Reading