Video khoa học: Rồng biển thân cỏ

Video rồng biển thân cỏ

Weedy sea dragon

Rồng biển thân cỏ( Hải mã rong biển)

Người đăng: SBC Scientific vào Thứ tư, 10 Tháng 10, 2018