Các tế bào thụ tinh không-cần-trứng phát triển thành phôi không khác với các tế bào trứng bình thường.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *