Môi trường nuôi cấy mô cây thân gỗ

Môi trường nuôi cấy mô thân gỗ, môi trường tích hợp sẵn các loại khoáng cần thiết dành cho cây thân gồ. Westvaco WV5. Môi trường tối ưu hóa cho cây ở giai đoạn phôi được đánh dấu bằng sự ra đời của môi trường Westvaco WV5, môi trường này được áp dụng phát triển dựa trên việc nuôi cấy hạt non cây thông

Coke dùng môi trường Westvaco WV5 bổ sung thêm 30g/L Sucrose, 3 mg/l 2,4-D, 0.5 mg/l BA, 500 mg/l casein hydrolysate, and 1.25 mg/l Gelrite™. Ta có thể đùng môi trường WV5 để nuôi cây ở giai đoạn ra chồi(shooting). Khi ta muốn định hình cho cây ra chồi thì ta kết hợp WV5 với 20 g/L Sucrose, 5g/L than hoạt tính, 8g/L agar.

Sau đây là thành phần của môi trường WV5:

Micro Elements Mg/L µM
CoCl2 . 6H2O 0.025 0.11
CuSO4 . 5H2O 0.25 1.00
FeNaEDTA 36.71 100.00
H3BO3 31.00 501.37
KI 0.83 5.00
MnSO4 . H2O 15.16 89.69
Na2MoO4 . 2H2O 0.25 1.03
ZnSO4 . 7H2O 8.60 29.91
Macro Elements Mg/L µM
CaCl2 452.88 4.08
KCl 718.67 9.64
KH2PO4 270.00 1.98
KNO3 1084.06 10.72
MgSO4 903.79 7.51
NH4NO3 700.00 8.74
Vitamins Mg/L µM
myo-Inositol 1000.00 5549.39
Thiamine HCL 0.04 1.19

Coke J.E, Basal nutrient medium for in vitro cultures of loblolly pine., United States Patent#5,534,433. July 9, 1996.
Ngoài ra môi trường McCown Woody Medium cũng được dùng để nuôi cấy cây thân gỗ.
Thành phần dinh dưỡng trong môi trường như sau:

Micro Elements mg/l µM
CuSO4.5H2O 0.25 1.00
FeNaEDTA 36.70 100.00
H3BO3 6.20 100.27
MnSO4.H2O 22.30 131.94
Na2MoO4.2H2O 0.25 1.03
ZnSO4.7H2O 8.60 29.91

 

Macro Elements mg/l mM
CaCl2 72.50 0.65
Ca(NO3)2 .4H2O 471.26 2.35
KH2PO4 170.00 1.25
K2SO4 990.00 5.68
MgSO4 180.54 1.50
NH4NO3 400.00 5.00

Thông tin liên hệ:

SBC Scientific
Hotline: 0945677929
Email: info@sbc-vietnam.com

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0945677929