Hình 5. Hệ sợi của nấm C. militaris phát triển trên giá thể nhộng trong điều kiện được chiếu sáng

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *