Hình 6. Thể quả nấm C. militaris trên nhộng tằm dâu khi nuôi trồng trong điều kiện ánh sáng đèn compact và ánh sáng đèn led trắng.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *