Hình 6. Thể quả nấm C. militaris trên nhộng tằm dâu khi nuôi trồng trong điều kiện ánh sáng đèn compact và ánh sáng đèn led trắng.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *