Hình 7. Kích thước thể quả của nấm C. militaris NBRC 100741 trên giá thể nhộng trong các điều kiện chiếu sáng khác nhau. Lô1 – điều kiện chiếu sáng bằng đèn compact

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *