Hình 10. Đồ thị ảnh hưởng của thời gian huấn luyện cây trong bình đến tỷ lệ sống của lan Kim tuyến khi trồng lên giá thể

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *