Hình 10. Đồ thị ảnh hưởng của thời gian huấn luyện cây trong bình đến tỷ lệ sống của lan Kim tuyến khi trồng lên giá thể

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *