Hình 8. Ảnh hưởng của môi trường nền (không có chất điều tiết sinh trưởng đến sự ra rễ)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *