SBC Comics: biến nạp- bacterial transformation

Cho E.Coli ăn gì khác ngoài DNA?

Ngoài DNA ra tao cũng ko biết phải cho mày ăn cái gì 😂

Người đăng: SBC Scientific vào Thứ Hai, 6 Tháng 8, 2018

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *