SBC Comics: Hàng tỷ tế bào đang quan tâm tới bạn

Mỗi khi buồn hay tuyệt vọng. Hãy nhớ trong cơ thể có hàng tỷ tế bào đang quan tâm tới bạn.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button