Hóa Chất & Thiết Bị Thí Nghiệm

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4 D)

650.000,0
1.700.000,0
690.000,0

Hóa Chất & Thiết Bị Thí Nghiệm

Mercuric chloride

0,0
Sale!

Hóa Chất & Thiết Bị Thí Nghiệm

Micropipette 100-1000ul Thuỵ Sỹ

5.200.000,0

Hóa Chất & Thiết Bị Thí Nghiệm

Môi Trường Knudson C Orchid medium

1.650.000,0

Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Môi trường MS pha sẵn

1.650.000,0
0945677929