Quan sát mô học của mẫu ở các giai đoạn tái sinh khác nhau

Hình 3. Quan sát mô học của mẫu ở các giai đoạn tái sinh khác nhau. (A) Phần của mô sẹo vàng vào ngày chuyển vào môi trường tạo mô sẹo. (B) Phân biệt cấu trúc giống tiền phôi (đầu mũi tên) bao gồm các tế bào tế bào chất dày đặc nhỏ (ngày 0). (C), (D) Phân biệt các sợi tiền mạch (đầu mũi tên) cùng với tiền phôi hình cầu sau 3 ngày nuôi cấy trên môi trường tái sinh chứa 1mg/l TDZ và 0,1mg/l NAA. (E), (F) Các cấu trúc giống phôi phát triển tốt đã hình thành các mô phân sinh (đầu mũi tên) và lá bao mầm (dấu sao) sau 5 (E) và 7 (F) trên môi trường tái sinh. Bar = 50um

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.