Tag Archives: avicennia marina

Phát triển quy trình nhân giống in vitro cây mấm ổi Avicennia marina

Cho tới nay, có rất ít các nghiên cứu liên quan đến vi nhân giống cây ngập mặn mặc dù chúng có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế, sinh thái và xã hội ở nhiều nước. Vì các cây ngập mặn có rất ít cây con hoặc cây con có tuổi đời ngắn nên […]

0945677929