SỰ TÁI SINH IN VITRO CÀ RỐT DAUCUS CAROTA L

Các thí nghiệm được tiến hành để tối ưu hóa điều kiện để tạo ra hình thái mô sẹo và tái sinh cà rốt  bằng cách sử dụng bốn giống cà rốt được trồng ở Iran. Các đoạn trụ dưới mầm được đặt vào môi trường có bổ sung 0,2 mg/L 2,4 D để hình thành và phát triển mô sẹo. Những phần mô sẹo nhỏ (25 mg) được cắt ra và chuyền vào môi trường mới với nồng độ 2,4-D lần lượt là 0,2; 0,5 và 1 mg/L.

Continue Reading