Tag Archives: CRISPR-Cas9

Phương thức sử dụng CRISPR/Cas9 tạo đột biến indel knockout gen mục tiêu

Các gRNA được thiết kế đặc hiệu để xác định vị trí chèn hoặc loại bỏ sẽ xảy ra. Khi gRNA và Cas9 được biểu hiện trong các tế bào mục tiêu, các gRNA sẽ điều khiển Cas9 liên kết với trình tự mục tiêu và cắt DNA tại vị trí nhận biết-đặc tính chuyên […]

Cơ chế hoạt động của hệ thống CRISPR-Cas9

CRISPR/Cas9 đang thu hút sự quan tâm của hầu hết các nhà khoa học trên toàn thế giới trong lĩnh vực chỉnh sửa bộ gen và các lĩnh vực sinh học khác cũng được hưởng lợi từ kỹ thuật này. Được khám phá từ một cơ chế tự vệ trong vi khuẩn, hệ thống này […]

0945677929