Cảm ứng in vitro củ khoai yam bi (minituber) (phức hợp loài Dioscorea cayenensis – D. rotundata)

Hai phương pháp đã được sử dụng để sản xuất củ bi từ hai giống khoai yam khác nhau (giống Krengle và giống Kponan) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. Phương pháp 1: Trước tiên, các củ siêu bi (microtuber) của khoai yam được gây khởi phát trong in vitro và sau đó được chuyển vào đất để phát triển thành cây, những cây này sẽ sản xuất các củ khoai bi.

Continue Reading