Tag Archives: động vật sống

Các nhà khoa học vừa giải phẫu loại bỏ HIV DNA từ động vật sống

Trò chơi trốn tìm Ước tính gần đây thực hiện bởi United Nations cho thấy có khoảng 36.7 triệu người trên toàn cầu được biết mang bệnh HIV, 1.2 triệu người trong số đó đang sống tại United States- theo Centers for Dieseas Control and Prevention ( CDC).

0945677929