Tag Archives: IBA

Tính ổn định của IAA và IBA trong môi trường nuôi cấy mô

Mối quan hệ giữa tính ổn định của IAA và IBA trong nhiều quy trình nuôi cấy mô đã được đánh giá. IBA ổn định đáng kể so với IAA khi hấp khử trùng. IBA cũng cho thấy tính ổn định nhiều hơn IAA trong môi trường Murashige và Skoog lỏng trong các điều kiện […]

0945677929