SỰ NẢY MẦM VÀ PHÁT TRIỂN CÂY CON IN VITRO ĐỐI VỚI LOÀI Paphiopedilum spicerianum

Paphiopedilum spicerianum nằm trong danh sách một trong những loài thực vật hoang dã với quần thể rất nhỏ (PSESP). Quy trình cho nảy mầm không cộng sinh (nảy mầm in vitro) và phát triển cây con in vitro nhằm mục đích sản xuất cây con để trả về tự nhiên. Tỉ lệ nảy mầm cao nhất đạt được ở RECW với chu kì nuôi 24 giờ tối sau khi xử lý với 1% NaOCl khoảng 40 phút và nảy mầm sau 30 ngày.

Continue Reading