Khử trùng invirto cho Lan

Thiết lập nuôi cấy in vitro vô trùng cho Dendrobium, hoặc cho bất kỳ cây trồng nào trên thực tế, là bước quan trọng nhất để phát triển nuôi cấy mô in vitro hiệu quả trong quy trình nhân giống. Thành công trong nuôi cấy vô trùng ban đầu sẽ góp phần tạo ra thành công trong nuôi cấy in vitro có ành hưởng đến sự khởi đầu và hình thành mô sẹo và/hoặc thể tiền chồi (PLBs).

Continue Reading