Tag Archives: knock-down

Gene Knock là gì

Gene knock-out, knock-in và knock-down Là những thuật ngữ chỉ các quy trình can thiệp làm biến đổi cấu trúc của một hay nhiều gene đẫ biết rõ trình tự. Chức năng của các “knockout gene”, “knockin gene” và “knockdown gene” sẽ bị thay đổi so với các gene gốc.

0945677929