Tag Archives: Myo-inositol

Nhân nhanh chuối Laba bằng cách sử dụng ánh sáng myo-inositol và adenin sulphate

Trong nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng, myo-inositol và adenin sulphate lên khả năng tạo chồi in vitro chuối Laba. Các chồi đơn in vitro được cấy vào môi trường MS có bổ sung 5 mg/l BA (6-benzylaminopurine) kết hợp với myo-inositol (0; 100; 300; 500; 700 […]

Vai trò của Myo-inositol trong nuôi cấy mô thực vật

Tầm quan trọng của vitamins trong nuôi cấy mô thực vật Vai trò của Vitamins trong nuôi cấy mô thực vật: Các vitamin là hợp chất cần thiết được thực vật tổng hợp và sử dụng. Trong môi trường nuôi cấy, việc bổ sung các vitamin thường không giống nhau, vì lượng thực vật cần […]

0945677929