Peptone kích thích tạo chồi và rễ in vitro của bơ Persea americana Mill

Ảnh hưởng của peptone lên sự tạo chồi và rễ của quả bơ in vitro từ đoạn thân non hoặc thân trưởng thành được nghiên cứu. Cả mẫu trưởng thành và mẫu non đã được sử dụng để nghiên cứu ảnh hưởng của peptone khi tái sinh chồi. Các mẫu vật sẽ bị hoại tử nếu không có môi trường Murashige và Skoog (MS) hoặc với các chất điều chỉnh tăng trưởng thực vật.

Continue Reading