Tag Archives: nuôi cấy mô lan

Gây đột biến bằng hóa học và vật lý ở hoa lan Aerides crispa Lindl.

Gây đột biến in vitro và đặc điểm đột biến thông qua phân tích hình thái và kiểu gen ở hoa lan Aerides crispa Lindl. Tham khảo các bài viết về nuôi cấy mô thực vật ở đây