Tag Archives: phân loại

Phân loại tế bào gốc

I. PHÂN LOẠI THEO ĐẶC TÍNH HAY MỨC ĐỘ BIỆT HOÁ 1. Tế bào gốc toàn năng hay tế bào gốc thủy tổ (totipotent stem cells) Là những tế bào có khả năng biệt hóa thành tất cả các loại tế bào cơ thể từ một tế bào ban đầu. Tế bào toàn năng có […]

0945677929