Các tiến bộ kỹ thuật cộng hưởng từ trong hình ảnh u não và ứng dụng

Cộng hưởng từ (MRI) là kỹ thuật chọn lựa trong khảo sát hình ảnh u não. Các kỹ thuật tiên tiến của cộng hưởng từ ngày càng phát triển mạnh, được sử dụng trong khảo sát u não như: cộng hưởng từ khuếch tán (DWI), hình ảnh khếch tán theo lực (DTI), hình bó sợi thần kinh, tưới máu (PWI), khuếch tán theo lực (DTI), phổ cộng hưởng từ (MRS), cộng hưởng từ chức năng (fMRI).

Continue Reading