Tag Archives: yeast extract

Vai trò của Malt Extract và Yeast Extract trong nuôi cấy Đông Trùng Hạ Thảo

Thành phần môi trường nuôi cấy ảnh hưởng đến phát trển đông học tế bào Cordyceps militaris trên phương pháp cấy trên agar. Từ khóa: Cordyceps militaris, mycelium growth, môi trường tối ưu hoá, Đông Trùng Hạ Thảo, môi trường rắn, nấm.

Ảnh hưởng của yeast extract và chitosan đến sự phát triển chồi hình thái và hoạt tính chống oxy hóa của lá cây nghệ

Nghiên cứu này báo cáo ảnh hưởng của cao chiết nấm men; chitosan kết hợp với cao chiết nấm men lên sự phát triển, thay đổi hình thái và lượng phenolic trong các cây Curcuma mangga trong điều kiện in vitro. Cao chiết nấm men không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến sự phát […]

0945677929