bảng 1 cây ăn thịt

Hình. 1 Sự hình thành nhiều chồi và tạo rễ từ các shoot tip của D.burmannii.
a. giai đoạn ban đầu nuôi cấy shoot tips (Bar 1 cm).
b. Tạo nhiều rễ trong ¼ SM+BAP+ NAA (4 mg/l) sau 30 ngày (Bar 1 cm).
c. Nhân giống chồi trong ¼ SM+ BAP+NAA (4 mg/l) (Bar 1 cm).
d. Tạo rễ rễ trong ¼ MS + BAP+NAA (4 mg/l) sau 30 ngày (Bar 1 cm). Rễ phát triển tốt (Bar 1 cm). Cây tái sinh thích nghi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.