Bảng 3 – Đặc điểm của 15 dòng đột biến của A.crispa cho khác biệt hình thái và đặc điểm khí khổng

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *